KVALITETSPOLICY

Komikapp AB’s Kvalitetspolicy                  2020-02-01

 

Bakgrund

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

 

Syfte

Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.

 

Riktlinjer

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

 

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför skall vi:

 

 •      uppfylla kundernas krav
 •      utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 •      är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 •      visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon
 •      tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter.

 

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 

 •      arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
 •      tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
 •      uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång
 •      tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
 •      följer vi vår värdegrund.

 

Ägartillfredställelse

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför

 

 •      ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
 •      är målbilden klar och kommunicerad
 •      når vi alltid de uppställda målen.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 

 •      följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
 •      har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 •      minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 •      minimerar vi förbrukning av vatten och energi

 

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 

 •      baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
 •      förbättrar vi kontinuerlig vårt verksamhetsledningssystem
 •      gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 •      arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 •      engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

 

Skip to content